English Language Pelion Bicycle & Scooter Rentals

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - Όροι και Προϋποθέσεις Ενοικίασης

1. Η έναρξη και η λήξη της ενοικίασης γίνεται στο κατάστημά μας.

2. Η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα θα ζητηθούν από τον οδηγό, κατά την παραλαβή του οχήματος. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού. Ο οδηγός πρέπει να είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών στα απλά ποδήλατα και άνω των είκοσι τριών (23) ετών στα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Η χρέωση για χρήση του οχήματος από επιπλέον οδηγούς είναι πέντε (5) € ημερησίως, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό, υπό τις άνω ηλικιακές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το όχημα που μισθώνεται θα χρησιμοποιηθεί από ανήλικο, ο γονέας που το μισθώνει δηλώνει ότι το ανήλικο τέκνο του γνωρίζει να το χρησιμοποιεί και θα τελεί υπό την επίβλεψή του, αναλαμβάνει δε ο γονέας κάθε ευθύνη που απορρέει από το παρόν, ενώ το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη.

3. Ο μισθωτής – οδηγός παραλαμβάνει το όχημα σε καλή κατάσταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο στο παρόν έντυπο, υποχρεούται δε να το επιστρέψει στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε. Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας ή κλοπής με οποιονδήποτε τρόπο, η αποζημίωση βαρύνει τον μισθωτή – οδηγό και η χρέωση της αποκατάστασης, όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά, θα γίνεται στην πιστωτική κάρτα που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το κατάστημα. Ο μισθωτής – οδηγός δηλώνει ότι γνωρίζει να χρησιμοποιεί το όχημα σύμφωνα με τον προορισμό του και συμφωνεί ρητά ότι το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία ζημία του οδηγού και των επιβαινόντων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του.

4. Τρόπος Πληρωμής. Για κάθε ενοικίαση οχήματος απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Ο μισθωτής θα πρέπει να επιδείξει προσωπική πιστωτική κάρτα για την παραλαβή του οχήματος, ή κάρτα τρίτου με τη συναίνεσή του και με τη μνεία ότι γνωρίζει τους όρους του παρόντος. Υπάρχει δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα κατά την έναρξη της ενοικίασης, ίση με το εκτιμώμενο ποσό της ενοικίασης πλέον ποσού έως εκατό (100) € που θα πρέπει να εγκριθούν από την πιστωτική σας κάρτα κατά τη στιγμή της ενοικίασης. Το ποσό αυτό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για άμεση χρήση στην κάρτα σας και η αποδέσμευσή του μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες, ανάλογα με την τράπεζά σας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη ή τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος της ενοικίασης ο ενοικιαστής μπορεί να εξοφλήσει είτε με πιστωτική κάρτα είτε με μετρητά.

5. Παραδόσεις οχημάτων και επιστροφές εκτός ωρών εργασίας του καταστήματός μας γίνονται κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση, και η χρέωση είναι είκοσι (20) €, πλέον ΦΠΑ. Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας είναι εμφανείς στην είσοδο αυτού.

6. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του οχήματος σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιομέτρων από το κατάστημά μας, ούτε και η μεταφορά του με πλοίο.

7. Σε περίπτωση ενδεχόμενης επέκτασης της ενοικίασης θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως το κατάστημά μας τουλάχιστον 6 ώρες πριν τη λήξη της ενοικίασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το όχημα επιστραφεί με έξι (6) ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής, τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος δέκα (10) €, πλέον ΦΠΑ, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής, συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

8. Τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα με απλή ασφάλιση που καλύπτει ασφαλιστικά σωματικές βλάβες τρίτων, μη επιβαινόντων στο ποδήλατο, μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), καθώς και υλικές ζημιές τρίτων μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για κάθε συμβάν. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, η ανώτατη ασφαλιστική κάλυψη ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) ανά συμβάν. Το κόστος αυτής της ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Η ασφάλιση δεν καλύπτει ολική ή μερική κλοπή του οχήματος, απώλειά του, κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επ’ αυτού, θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος και ζημιές στο ίδιο το όχημα. Τα ποσά που αφορούν σε ζημιά του οχήματος ή απώλειά του, καταβάλλονται από τον μισθωτή – οδηγό μέσω της πιστωτικής του κάρτας.

9. Καμία κάλυψη δεν ισχύει αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, καμία κάλυψη δεν ισχύει εάν ο μισθωτής – οδηγός, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, δεν ενημερώσει άμεσα την επιχείρησή μας και δεν συμπληρώσει τη δήλωση ατυχήματος, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

10. Τροχαίες Παραβάσεις. Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου. Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος ή τρίτου οχήματος ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των τριάντα (30) €, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του ΚΟΚ, επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικά τον μισθωτή – οδηγό του ποδηλάτου. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα άνω έξοδα διαχείρισης.

11. Το όχημα παραδίδεται με κράνος, κλειδαριά ασφαλείας και όλα τα παρελκόμενα, σε καλή κατάσταση και χωρίς χρέωση, και πρέπει να επιστραφεί με τα πιο πάνω αντικείμενα στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκαν.

12. Η επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η επιχείρησή μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους / δικαστικούς φορείς / αρχές. Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

13. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια του Βόλου.

14. Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.


ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - Όροι και Προϋποθέσεις Ενοικίασης

1. Η έναρξη και η λήξη της ενοικίασης γίνεται στο κατάστημά μας. Δεν υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων.

2. Το δίπλωμα οδήγησης (όπου απαιτείται), η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα θα ζητηθούν από τον οδηγό, κατά την παραλαβή του οχήματος. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού. Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού του μισθωμένου οχήματος πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει να είναι άνω των είκοσι τριών (23) ετών και είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η χρέωση για χρήση του οχήματος από επιπλέον οδηγούς είναι πέντε (5) € ημερησίως, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και αυτός κάτοχος άδειας οδήγησης και άνω των είκοσι τριών (23) ετών.

3. Ο μισθωτής – οδηγός παραλαμβάνει το όχημα σε καλή κατάσταση, όπως φαίνεται στο συνημμένο στο παρόν έντυπο, υποχρεούται δε να το επιστρέψει στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε. Σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας ή κλοπής με οποιονδήποτε τρόπο, η αποζημίωση βαρύνει τον μισθωτή – οδηγό και η χρέωση της αποκατάστασης, όπως θα αποδεικνύεται από τα σχετικά νόμιμα παραστατικά, θα γίνεται στην πιστωτική κάρτα που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως το κατάστημα. Ο μισθωτής – οδηγός δηλώνει ότι γνωρίζει να χρησιμοποιεί το όχημα σύμφωνα με τον προορισμό του και συμφωνεί ρητά ότι το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία ζημία του οδηγού και των επιβαινόντων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του.

4. Τρόπος Πληρωμής. Για κάθε ενοικίαση οχήματος απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα, ως εγγύηση, ακόμα και αν ο ενοικιαστής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Ο μισθωτής θα πρέπει να επιδείξει προσωπική πιστωτική κάρτα για την παραλαβή του οχήματος, ή κάρτα τρίτου με τη συναίνεσή του και με τη μνεία ότι γνωρίζει τους όρους του παρόντος. Υπάρχει δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα κατά την έναρξη της ενοικίασης, ίση με το εκτιμώμενο ποσό της ενοικίασης πλέον ποσού έως εκατό (100) € που θα πρέπει να εγκριθούν από την πιστωτική σας κάρτα κατά τη στιγμή της ενοικίασης. Το ποσό αυτό δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο για άμεση χρήση στην κάρτα σας και η αποδέσμευσή του μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες, ανάλογα με την τράπεζά σας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη ή τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος της ενοικίασης ο ενοικιαστής μπορεί να εξοφλήσει είτε με πιστωτική κάρτα είτε με μετρητά.

5. Παραδόσεις οχημάτων και επιστροφές εκτός ωρών εργασίας του καταστήματός μας γίνονται κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση, και η χρέωση είναι είκοσι (20) €, πλέον ΦΠΑ. Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματός μας είναι εμφανείς στην είσοδο αυτού.

6. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά του οχήματος σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων από το κατάστημά μας, ούτε και η μεταφορά του με πλοίο.

7. Σε περίπτωση ενδεχόμενης επέκτασης της ενοικίασης θα πρέπει να ενημερωθεί εγγράφως το κατάστημά μας τουλάχιστον 6 ώρες πριν τη λήξη της ενοικίασης, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το όχημα επιστραφεί με έξι (6) ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής, τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος δέκα (10) €, πλέον ΦΠΑ, για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής, συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

8. Τα ενοικιαζόμενα οχήματα είναι ασφαλισμένα με απλή ασφάλιση που καλύπτει ασφαλιστικά θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.220.000,00 €) για κάθε θύμα, καθώς και υλικές ζημιές τρίτων μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων (1.220.000,00 €) για κάθε ατύχημα. Το κόστος αυτής της ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Επίσης είναι ασφαλισμένο με υπηρεσία οδικής βοήθειας για βλάβη. Η ασφάλιση δεν καλύπτει ολική ή μερική κλοπή του οχήματος, απώλειά του, κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επ’ αυτού, θάνατο ή σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος και ζημιές στο ίδιο το όχημα. Τα ποσά που αφορούν σε ζημιά του οχήματος ή απώλειά του, καταβάλλονται από τον μισθωτή – οδηγό μέσω της πιστωτικής του κάρτας.

9. Καμία κάλυψη δεν ισχύει αν διαπιστωθεί ότι ο οδηγός τελούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, καμία κάλυψη δεν ισχύει εάν ο μισθωτής – οδηγός, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, δεν ενημερώσει άμεσα την επιχείρησή μας και δεν συμπληρώσει τη δήλωση ατυχήματος, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.10. Καύσιμα. Ο πελάτης προπληρώνει ένα γεμάτο ντεπόζιτο καυσίμου κατά την έναρξη της ενοικίασης στην μέση τιμή της τοπικής αγοράς. Στο τέλος της ενοικίασης ο πελάτης πρέπει να επιστρέφει το όχημα με γεμάτο ντεπόζιτο καυσίμου. Εάν επιστρέφει το μηχανάκι με λιγότερο καύσιμο, τότε θα χρεωθεί με το ποσό των δέκα (10) € πλέον ΦΠΑ ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, πλέον του κόστους του καυσίμου που καταναλώθηκε. 11. Τροχαίες Παραβάσεις. Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου. Σε περίπτωση ζημιάς του οχήματος ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει η επιπλέον χρέωση των τριάντα (30) €, πλέον ΦΠΑ, για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό, ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του ΚΟΚ, επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου και αποκλειστικά τον μισθωτή – οδηγό του αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα άνω έξοδα διαχείρισης.

12. Το όχημα παραδίδεται με κράνος και κλειδαριά ασφαλείας, σε καλή κατάσταση και χωρίς χρέωση, και πρέπει να επιστραφεί με τα πιο πάνω αντικείμενα στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκαν.

13. Η επιχείρηση συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η επιχείρησή μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους, για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους / δικαστικούς φορείς / αρχές. Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

14. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια του Βόλου.

15. Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

 

Paris Pelion Rent

Ενοικιάσεις Ποδηλάτων και Σκούτερ

Καλά Νερά - Πήλιο

Τηλ: ( + 30 ) 24230 22745
Κιν: ( + 30 ) 6982 120121

M.H.T.E.: 0726E82000061801

Λειτουργία: Απρίλιος - 15 Οκτωβρίου
Visa & Mastercard αποδεκτή

Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική Cookie